Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKTTV và Biến đổi khí hậuUBND Tỉnh, TP2
2Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
3Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKTTV và Biến đổi khí hậuUBND Tỉnh, TP2
4Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
5Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế chương trình hoạt động (PoA-DD) theo CDMKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
6Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế dự án (PDD) theo CDMKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
7Cấp Thư xác nhận Tài liệu ý tưởng dự án (PIN) theo Cơ chế phát triển sạch (CDM)KTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
8Cấp tín chỉ cho dự án JCMKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
9Công nhận Bên thứ ba (TPE) của dự án JCMKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
10Đăng ký và phê duyệt dự án thuộc cơ chế JCMKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
11Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKTTV và Biến đổi khí hậuUBND Tỉnh, TP2
12Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
13Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DDKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
14Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKTTV và Biến đổi khí hậuUBND Tỉnh, TP2
15Gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
16Gia hạn Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DDKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
17Hủy đăng ký hoặc thôi không tham gia dự án JCMKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
18Hủy yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCMKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
19Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy vănKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
20Phê duyệt phương pháp luận/ phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ sungKTTV và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3