Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
2Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
3Cấp lại quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
4Cấp quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
5Gia hạn giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
6Gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
7Gia hạn Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
8Gia hạn Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
9Giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
10Giao khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
11Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảoBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
12Sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
13Sửa đổi, bổ sung quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
14Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
15Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
16Thu hồi khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
17Thu hồi khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
18Trả lại giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
19Trả lại khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
20Trả lại khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2