Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢNG HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN NĂM 2018

ĐÃ TIẾP NHẬN


0 hồ sơ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG

Mức độ
Mã tra cứu
KẾT QUẢ
Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng

CHI TIẾT DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp Trung ương)